Klauzula informacyjna

 
Klauzula informacyjna dla KLIENTÓW Spółki Baltic Motors

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Baltic Motors Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Pelplińska 4, 80-335 Gdańsk Żabianka, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, sam wypełniając obowiązki punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę Baltic Motors.
Kontakt z Administratorem: tel. 667 474 281, e-mail: joanna.parulska@balticmotors.pl

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: hostingodawca poczty elektronicznej, hostingodawca serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie kadrowo-księgowe, zewnętrzny operator płatności, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

6)  Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

7) Informujemy o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
8) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.

9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu